Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są nieodzowną częścią pracy Adwokata dr Weroniki Król-Dybowskiej.

Wskazać tu należy przede wszystkim:

  • rozwód (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie);
  • podział majątku;
  • separacja;
  • alimenty (podwyższenie/obniżenie/uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
  • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa;
  • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
  • ubezwłasnowolnienie (częściowe lub całkowite);
  • opieka;
  • kuratela;
  • i inne.